Saya Sedang Membaca

The Consuming Fire oleh John Scalzi | Pemberontak Filem oleh Nasir Jani | The Prague Cemetry oleh Umberto Eco | Confessions of a Mask oleh Yukio Mishima | In Search of Modernity: A Study of the Concepts of Literature, Authorship and Notions of Self in "Traditional" Malay Literature oleh Hadijah Rahmat |

Wednesday, October 14, 2020

Pembukaan untuk Mengirim Makalah Pangsura tahun 2022

               


           Jurnal Pangsura Mengalu-alukan Kiriman Makalah Ilmiah

tahun 2021 untuk terbitan tahun 2022
Jemputan untuk Pemakalah dari Malaysia Sahaja

_____

Jurnal Pangsura atau Jurnal Pengkajian dan Penelitian Sastera Asia Tenggara diterbitkan dua kali setahun (Januari-Jun dan Julai-Disember) terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Negara Brunei Darussalam. Jurnal pertamanya terbit pada 16 Januari 1996. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk membantu meningkatkan mutu karya sastera, sebagai wadah ilmiah dalam usaha menampilkan kajian-kajian serta pembahasan-pembahasan tentang sastera. Di samping itu, jurnal ini mendukung perkembangan kesusasteraan Melayu khususnya di Negara Brunei Darussalam dan dunia Melayu amnya.

Jurnal Pangsura memuatkan pengkajian dan penelitian sastera hasil para pemakalah negara anggota MASTERA, iaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura, juga dari negara Asia Tenggara lainnya. Melalui jurnal ini, gagasan dan pandangan ahli akademik dan golongan intelektual tentang pengalaman sastera di Asia Tenggara yang saling berhubung kait.

_____

Syarat Penyertaan
Manuskrip mestilah makalah ilmiah. Penulisan makalah ilmiah merujuk karangan ilmiah tentang topik dan permasalahan berdasarkan data yang diperoleh melalui rujukan perpustakaan dan/ataupun kerja lapangan. Penghuraiannya merujuk penulisan yang berlandaskan metodologi keilmuan atau saintifik. Metodologi saintifik ialah pendekatan mengungkapkan fakta dan bukti bagi menyokong kebenaran melalui beberapa langkah seperti perumusan masalah dan pembentukan hipotesis. Bahasa penulisan ilmiah, biasanya memilih kata, istilah, ungkapan dan ayat yang maknanya denotasi, yakni tepat dan jelas. Oleh hal yang demikian, makalah ilmiah haruslah bersifat objektif, jujur dan tepat.

Setiap manuskrip yang dikirim hendaklah memuatkan abstrak dan kata kunci. Manuskrip mesti ditulis dalam bahasa Melayu.

Panjang manuskrip tidak kurang daripada 15 halaman dan tidak lebih 30 halaman, rupa taip Times New Roman, poin 12, langkau baris 1.5 pada sebelah muka surat kertas saiz A4, nota kaki 10 poin. Format manuskrip dalam Microsoft Word *.doc atau *.docx.

Manuskrip yang dihantar mestilah belum pernah diterbitkan serta belum pernah terikat dengan mana-mana pihak untuk diterbitkan. Setiap manuskrip yang dikirim akan dinilai terlebih dahulu sebelum dimaklumkan dalam masa enam (6) bulan.

E-melkan manuskrip berserta NAMA PENUH, NO. KAD PENGENALAN, ALAMAT SURAT-MENYURAT PENUH, NO. AKAUN BANK dan NO. TELEFON kepada Encik Muhammad Fadhli al-Akiti (fadhli@dbp.gov.my).

Tuesday, September 22, 2020

Pelawaan untuk Menyumbang Kertas Kerja Kajian Unsur Sains Moden dalam Sastera PENGENALAN

Bahagian Penyelidikan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka mengalu-alukan sumbangan kertas kerja bagi projek penyelidikan “Kajian Unsur Sains Moden dalam Sastera” yang akan dibukukan. Kajian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana karya sastera sebenarnya turut terisi dengan unsur-unsur sains, yang mempunyai “keterangan” tentang suatu fenomena alam tabii atau suatu rumusan saintifik tetapi diterap dan dipersembahkan dalam penulisan kreatif. Contohnya, dalam pembayang pantun “pisang emas dibawa belayar” mempunyai keterangan saintifik dari segi mengukur perjalanan pelayaran, keterangan sains makanan tentang fungsi pisang sebagai makanan dalam pelayaran, dan unsur-unsur sains yang seumpamanya. Penyumbang dinasihatkan untuk meneliti bidang dan subbidang sains yang sesuai untuk dikaji dengan teks sastera. Teks sastera pula termasuk teks tradisional (lisan mahupun bertulis) atau teks moden (kreatif mahupun bukan kreatif).


SKOP KAJIAN

Dalam kajian teks sastera sekarang, bidang-bidang dalam sains semula jadi (natural science) dan sains komputer masih kurang dikaji. Namun, bidang-bidang dalam sains sosial pula agak biasa dikaitkan dengan penyelidikan teks sastera. Namun begitu, uji kaji makmal yang khusus, seperti dalam uji kaji psikologi (contoh: Eksperimen Ketakserasian Kognitif, Kesan Hawthrone, Eksperimen Anjing Pavlov, dll.) juga amat kurang dikaitkan dengan penyelidikan teks sastera tempatan.

 Oleh itu, tumpuan unsur sains moden untuk projek ini lebih tertumpu pada bidang sains asas dan sains gunaan dalam bidang sains semula jadi, atau ujian makmal yang dilakukan secara saintifik dan terkawal dalam bidang sains sosial. Kategori bidang sains adalah seperti jadual yang berikut:


 

SAINS EMPIRIKAL

SAINS FORMAL

Sains asas

Sains semula jadi

Sains sosial

Logik, matematik dan statistik

Fizik, kimia, biologi, sains bumi dan sains angkasa

Antropologi, ekonomi, sains politik, antropogeografi/geografi manusia dan psikologi

Sains gunaan

Kejuruteraan, sains pertanian, perubatan dan sains bahan

Pentadbiran perniagaan, dasar awam, pemasaran, undang-undang, pedagogi dan pembangunan antarabangsa

Sains komputer

Contoh bidang dan subbidang kajian sains bumi yang boleh diaplikasikan dengan teks sastera adalah seperti jadual yang berikut:

SAINS BUMI

Bidang Kajian

Contoh Bidang/Subbidang Kajian Berkaitan

Sains geologi

Mineralogi, petrologi, geomorfologi, paleontologi, dll.

Geografi fizikal

Ekologi, hidrologi, palaeeografi, biogeografi, dll.

Geofizik dan geodesi

 

Geokimia

Kosmokimia, geokimia isotop, biogiokimia, geokimia akueus, dll.

Sains tanah

Pedologi dan edafologi

Ekologi

 

Hidrologi, oseanografi/ilmu alam lautan dan limnologi

 

Glasiologi

 

Sains atmosfera

Meteorologi, klimatologi/kaji iklim, kimia atmosfera dan fizik atmosfera


SYARAT-SYARAT PENYERTAAN

1.    Kertas kajian ini boleh dilaksanakan secara berkumpulan. Gandingan pakar sains atau pengkaji sastera adalah dibenarkan dan tidak melebihi tiga orang dalam satu kumpulan.

2.    Para pengkaji yang berminat untuk menyertai kajian ini hendaklah menghantar abstrak atau pengenalan ringkas kajian mengikut format seperti yang berikut: (i) ditaip menggunakan perisian MS Word *.doc; (ii) jenis fon Arial bersaiz 12; (iii) langkau dua baris; (iv) 1-2 halaman; (v) sertakan: tajuk kajian, nama/nama-nama pengkaji, serta biodata pengkaji.

3.    Biodata pengkaji termasuk nama penuh (seperti dalam kad pengenalan), jawatan atau pekerjaan, kelayakan akademik, alamat dan nombor telefon (telefon bimbit dan pejabat/rumah) juga perlu disertakan.

4.    Pihak penyumbang yang berminat boleh kirimkan dahulu abstrak atau pengenalan ringkas kajian kepada fadhli@dbp.gov.my sebelum 30 November 2020. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Muhammad Fadhli al-Akiti (03-2147 9323).


Tuesday, July 21, 2020

Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun
Tajuk: Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun

Oleh: Solehah Yaacob
Terbitan: Dewan Bahasa dan Pustaka
Tahun: 2020

Sinopsis:
Buku ini memperlihatkan perkembangan sejarah bahasa dalam tamadun awal manusia menerusi bukti sejarah yang ditinggalkan yang berusia lebih 4000 tahun Sebelum Masihi, dan perkembangan riwayat Nabi-Nabi besar, wahyu-wahyu dari langit demi membuktikan kebenaran tauhid Allah SWT, yang secara langsungnya membongkar maklumat silam tentang asal usul bahasa al-Quran, iaitu bahasa Arab Fushah yang berkait rapat dengan tamadun bangsanya. 

Rasa:

Diperkenalkan, Prof. Dr. Solehah Yaacob (UIA), pengarang buku yang melakukan "huraian lengkap secara analitis dan krits", Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun.

Setelah menghabiskannya, saya boleh nyatakan terdapat keberanian dan pembaharuan segar yang ingin dibawa oleh Solehah, melalui ilmu bahasa, linguistik dan falsafah Arab-Islam yang beliau tekuni sejak berdekad, akan menemukan asal usul bahasa Arab (atau lebih tepat, betapa bahasa Arab itu sudah melestari lama, sejak zaman Tamadun Awal dunia), yang disalah tanggap oleh para orientalis sebagai "muncul 200 tahun sebelum kemunculan Rasulullah SAW".

Hal ini sendiri "revolusioner" kerana setakat ini, betapa kurangnya kalangan ilmuwan Islam kontemporari sendiri yang melakukan kajian ini, malah ada yang mengikut rentak kajian para orientalis Barat terhadap kesahihan sejarah kemunculan bahasa Arab di benua keluarga bahasa Semitik (Sam bin Nuh a.s.), yakni di kawasan Arab-Timur Tengah dan sekitarnya, yang disebut-sebut sebagai "buaian bagi tamadun manusia" (cradle of civilization).

Yang paling impresif adalah bagaimana pengarang meneliti dengan payah dan mendalam sekali akan bahasa-bahasa purba (kuno) Semitik dan simbol hurufnya, yang sudah pun tidak digunakan lagi di benua kemunculan tamadun ini, yakni bahasa Akkadiah (Mismariyyah, berbentuk paku), bahasa Sumeria (yang disalah tanggap sebagai bahasa Indo-Eopah oleh orientalis Barat), bahasa Kan'an (Canaan), bahasa Phoenicia, bahasa Keftiu (bahasa purba Mesir yang sebenarnya banyak menyerap bahasa Kan'an) dan bahasa Aramaik. Dalam silang bahasa-bahasa purba ini, Solehah berhujah bahawa bahasa Akkadi merupakan bahasa proto-Arab, dan mempunyai perkembangannya (bagaimana bahasa kitab-kitab nabi-nabi lain menggunakan bahasa seterusnya, mengikut adat bahasa dan budaya sekelilingnya) dan akhirnya membentuk, lisan dan huruf yang kita kenali dalam Arab Fushah ini, suatu bahasa yang sangat dilestari, terjaga dan terkawal kerosakannya berabad lamanya. Hal ini dibuktikan dengan meneliti beberapa kajian para penyelidik Bible Barat (para evengelis), beberapa batu bersurat kuno, termasuk Kod Hammurabi dan Puisi Epik Gilgamesh (yang jauh lebih mudah diterjemahkan kepada Arab kerana persamaan tatabahasa dan struktur!), salasilah/riwayat nabi-nabi dan keturunan Nabi Nuh a.s., rujukan ayat al-Quran dan petikan hadis, serta beberapa pandangannya terhadap bahasa sebenar yang tertulis dalam kitab-kitab suci nabi awal seperti Zabur dan Injil (yang masih menjadi pertelingkahan dalam dunia penyelidikan Ibrani-Kristian).

Dengan kontroversi juga, beliau cuba menelaah kebenaran "asal usul" bahasa Ibrani/Hebrew, bahasa nasional dan agama-kitab agama Yahudi yang diangkat oleh para orientalis sebagai bahasa purba Semitik (yang turut dipersetujui oleh ulama Islam tanpa disedari) yang juga menjadi persoalan terhadap kesahihan daulat Yahudi di tanah air Palestin.

Hal ini yang menjadi sedikit kegusaran apabila meneliti bacaan buku ini. Walaupun ada perkaitan, dan ada keperluan Solehah memperkenalkan beberapa bab dan tema baharu (khususnya hal di atas, dan bab kecil tentang Rasulullah SAW, contohnya), satu ikatan wacana yang menyatu kurang nampak, malah kelihatan terpecah-pecah. Malah, apabila Solehah memilih untuk membangunkan beberapa nama pendakwah dan penulis buku yang lebih "popular", sedikit "sensasi" dalam dunia penulisan daripada ilmiah, seperti Harun Yahya, saya kurang pasti jika hujah dan penelitiannya menjadi "absah". Contohnya, dalam satu bab kecil, beliau meletakkan kesemua "petikan-petikan" tentang kebesaran Rasulullah SAW (Solehah menampakkan kebesaran Rasulullah SAW sebagai ulul-azmi dan pengakhir segala pesuruh Allah yang sahih) dalam kaca mata penulis dan pemikir Barat dan bukan Islam. Kita sedia tahu maksud ini, tapi bagi tiga-empat halaman penuh dalam persoalan buku yang membincangkan tentang sejarah bahasa dan tamadun awal, untuk apa? Satu lagi, adalah kontroversi Injil Barnabas yang masih dianggap oleh penyelidik Barat sebagai tidak konklusif, malah menuduhnya palsu. Walaupun kita boleh menyokong bahawa kemungkinan injil ini "benar" dan "sahih" daripada Isa ibnu Maryam a.s. namun, terdapat banyak penyelidikan dan kritikan para ilmuwan Krisitian dan Barat yang menolak kesahihan buku ini. Sekurang-kurangnya lebih adil jika Solehah mampu menyampaikan hal ini, dengan objektif, pandangan kedua-dua belah pihak, dan jika beliau mempunyai hujah kukuh kesahihan buku ini, bolehlah disangkal pandangan Barat tersebut (Barat berhujah bahawa teks asal injil tersebut dalam bahasa Itali, menolak kitab ini sebagai kitab asal, apatah lagi mengikat hujah Solehah sendiri bahawa injil asal berkemungkinan berbahasa Armaik).

Jadi, saya anggap, dengan beberapa tema-tema kecil ini (yang saya anggap merupakan suatu subjudul pengenalan bagi mereka yang tidak kenal akan hal-hal yang diketengahkan oleh Solehah) masih belum menghilangkan mauduk asal Solehah yang memperkuatkan hujahnya tentang perjalanan bahasa Arab yang panjang dan lestari, yang, mahu tidak mahu, terikat sedari awal Nabi Adam a.s., Nabi Ibrahim a.s., khususnya Nabi Ismail a.s. yang menjadi antara pembawa bahasa Arab (Nabi Ismail dikatakan melestarikan bahasa Arab atas hidupnya di Mekkah dan mengurangkan bahasa ayahnya, iaitu bahasa Akkadi dari Babylon) yang kemudian menjadi semulia-mulia bahasa apabila Allah turunkan wahyu kepada Muhammad SAW menjadi suatu bahasa yang begitu mendalam, puitis dan berlapis, mengalahkan bahasa Armaik, bahasa tradisi orang Yahudi dan era Nabi Isa a.s. Hal ini diperkuatkan lagi bagaimana bahasa Arab telah berkembang dengan baik, dan indah, menurut "revolusi bahasa" ciptaan Solehah setentunya, bahawa "sesebuah tulisan dalam setiap bahasa boleh berevolusi, iaitu mengalami perubahan bentuk tulisan berdasarkan pemikiran sesuatu bangsa yang bergantung pada pengaruh persekitaran." (hlm. 282)

Dengan hal ini sahaja, Solehah menunjukkan bagaimana bahasa al-Quran, Arab Fushah itu, merupakan senjata pemikiran anugerah terbesar yang diturunkan Tuhan kepada umat manusia, menjadi asas kukuh pembinaan dan pencahayaan suatu peradaban, yang mengikat, terus-menerus, manusianya, kembali pada Tuhan, dan potensi akliahnya.

Suatu revolusi setentunya.

ps: Saya fikir elok kiranya DBP mencari laluan agar buku ini juga diterbitkan dalam bahasa Arab, dan dipasarkan di negara-negara Arab. Memandangkan persoalan yang dibawa oleh Solehah juga terlepas pandang oleh kebanyakan pemikir dan ilmuwan Arab, lebih-lebih lagi peneliti bahasa Arab dan sejarah awal. Saya mendapat idea ini daripada seorang rakan yang mengatakan, memang, tidak ada buku terjemahan Arab karya Prof. Muhammad Naguib al-Attas (atau termasuk murid-muridnya, seperti Prof Wan Mohd Nor Wan Daud), sedangkan katanya, buah pemikiran itulah yang sebenarnya dicari-cari oleh sarjana di Benua Arab, walaupun ada beberapa tokoh yang sehebat pemikiran tokoh besar itu. Mungkin ini adalah salah satu cara jambatan kita, alam Melayu untuk diikat dengan alam Arab, melalui pemikir-pemikir kita sebegini yang bertindak di luar kotak, dan menyimpan mutiara yang seeloknya dicungkil dari laut dalam.

Thursday, April 2, 2020

Menemui Karyawan Ali Aziz Melalui Anaknya Reza AliSaya menemui rakaman dokumentari/vlog/konfesi menarik daripada Reza Ali, anak pengarang/dramatis yang besar tetapi kurang diperkatakan dalam ruang arus perdana, Allahyarham Ali Aziz. Rakaman anaknya ini amat berharga kerana memberi nilai dalam membuka lagi persoalan keseriusan kraf yang dihasilkan pada era Studio Jalan Ampas (dalam hal ini, di bawah Film Cathay-Keris) atau dikenali sebagai Era Keemasan Filem Melayu. Setakat ini, tulisan berkenaan Ali Aziz, pengarang berjiwa sasterawan ini mungkin kurang didokumentasikan (adakah kehadirannya didokumentasikan dalam buku biografi penulis Wajah terbitan DBP atau mana-mana senarai pengarang di Singapura?), malah hanya cebisan-cebisan tulisan yang ditemui oleh pengkaji dokumentasi sejarah filem Melayu, Hidir Ali Razali (penulis buku esei filem Di Sebalik Tirai Layar) dan Mohd Danial Abd Aziz, yang banyak menampilkan penyelidikan dokumentasi mereka dalam kumpulan Facebook, Kelab Filem & Muzik Melayu Klasik.

Tulisan Hidir berkenaan Ali Aziz boleh dibaca di sini (https://www.facebook.com/groups/618366794950888/permalink/1585967358190822/) dengan judul “Hang Jebat Pelaku Terajidi. Siapa Ali Aziz?” (terbit 24 Januari 2018) manakala tulisan Mohd Danial di sini (https://www.facebook.com/groups/618366794950888/permalink/2059904834130403) dengan judul “Ali Aziz: Legenda yang Tidak Didendangkan” (terbit 19 Januari 2019).
Dalam hal ini, Reza Ali menambah beberapa hal yang menarik berkenaan arwah ayahnya. Ali Aziz merupakan pelajar Sarjana Muda Universiti Malaya dalam Kesusasteraan Inggeris (dan bukan dalam Kesusasteraan Melayu seperti yang dinyatakan oleh Mohd Danial di atas) dan seorang pencinta-pengkagum William Shakespeare, pujangga sastera Inggeris paling tersohor. Dalam keintiman dan kefahaman Ali Aziz dalam drama-drama Shakepearelah, beliau menghasilkan beberapa teks drama(!), dan karya sulungnya ialah Hang Jebat Menderhaka: Suatu Tragedi (MPH, 1960). Karya inilah (yang saya anggap masih dalam bentuk manuskrip skrip dramanya, yakni belum terbit di mana-mana) yang tiba ke tangan Hussain Haniff (hal ini boleh dibaca dalam kupasan Hidir di atas) lalu dijadikan filem oleh Hussain melalui Cathay-Keris, Hang Jebat (1961). Lihat rakaman Reza itu dan beliau akan “memperkenalkan” karya ayahnya bahawa tema-tema Shakespeare jelas tersemat di dalamnya. Beliau tidak menyatakan hal yang biasa didengar (walaupun inilah yang paling popular, seperti yang dipetik daripada kritikan Mana Sikana), yakni mengaitkan karya Ali Aziz dengan pengaruh ASAS50 dan semangat “Seni untuk Masyarakat”, lantas mengaitkan karya Ali Aziz sebagai satu karya “realisme sosialis” (hal ini berkaitan dengan pilihan Ali mengangkat citra Hang Jebat sebagai tokoh protagonis), tetapi, dengan tradisi dan kefahaman mendalam Ali Aziz (serta Reza yang memahaminya) menyatakan bahawa karya sulung ayahnya juga bertemakan “unsettling of nature” (hakikat alam yang tidak mampu dijangka), “men’s destiny” (perjalanan nasib manusia), dan konflik dalam peribadi insan. Kenyataan Reza ini penting kerana terdapat beberapa mitos yang mengelilingi filem sulung Hussain Haniff ini. Ya, kemungkinan memang Hussain juga mengambil estetika dan semangat pentas bangsawan demi merealisasikan Hang Jebat (terdapat karya bangsawan yang juga mengadaptasi karya Shakespeare), tetapi sumber utama filem sulungnya itu ialah karya teks drama Ali Aziz, “Hang Jebat Menderhaka” (yang merupakan sebuah drama lima babak) yang jelas mengimbau dan menturuti kesan-kesan estetika, bahasa dan gaya Shakespeare. Kejelasan ini malah tampil dalam pilihan Ali memanggil karyanya sebagai “Hang Jebat Menderhaka: Suatu Tragedi” yang menyerupai judul drama pentas tokoh idamannya, The Tragedy of Macbeth atau The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark. Malah, karya-karya Ali Aziz sememangnya menampilkan kematangan dari segi perwatakan, melangkaui stereotaip hitam-putih watak filem-filem Melayu dan lebih tertanam pada tanah sebagai manusia yang manusia, dengan segala kelemahan, keinginan dan gelisah risaunya. Hal ini jelas dapat dibaca dalam Hang Jebat, memberikan bukan sahaja kompleksiti perwatakan tetapi interpretasi yang pelbagai pada setiap situasi adegan atau tutur kata dalam memahami persoalan ketidaksempurnaan manusiawi dan takdirnya.
Ali Aziz, menurut Reza dan juga Danial, menghasilkan beberapa karya yang kemudian dijadikan filem oleh Cathay-Keris, seperti Dang Anom (1962), Chuchu Datok Merah (1963), Gul Bakawali (1963), dan Wan Perkasa (1964). Saya tidak dapat menemui apa-apa bukti bahawa karya-karya (yang mungkin berupa teks drama pentas seperti Hang Jebat Menderhaka) Ali Aziz tersebut diterbitkan dalam bentuk buku, dan hal ini memerlukan kajian lanjut. Ali Aziz kemudiannya meninggalkan dunia perfileman dan menyambung pelajarannya di London, UK dalam perundangan. Beliau kembali ke Malaysia dan bekerja sebagai peguam untuk beberapa lamanya, hingga pada tahun 1982, menurut Reza, meninggalkan kerjaya undang-undangnya dan membikin filem (melalui syarikat produksinya, Perfileman Redza Sdn. Bhd.), Anak Sulung Tujuh Keturunan. Filem yang ditulis oleh Ali Aziz ini diarahkan oleh Aziz Jaafar dan terbit pada tahun 1982, Filem ini pernah memenangi dua anugerah di Festival Filem Malaysia ke-3 (dipanggil Pesta Filem Malaysia waktu itu), yakni Usaha Rekaan Pakaian Tradisional Terbaik dan Usaha Terbaik Penerbitan Filem Purba (anugerah-anugerah ini dianggap sebagai anugerah juri).

Rakaman Reza Ali tentang ayahnya, Ali Aziz: https://www.youtube.com/watch?v=_tyAzYTbkoY

Saturday, March 14, 2020

Menyelidik Karya Adaptasi Intan Abdullah HussainPada masa ini, saya sedang menyelidik karya-karya adaptasi tempatan yang dijadikan medium filem. Dalam pengkajian, saya menemui penulisan yang ditulis oleh sahabat saya, Jiwa Rasa aka Ulas Buku yang mencatatkan tentang novel Intan (1973) karya Sasterawan Negara Abdullah Hussain sebagai:

.. turut turut diadaptasi oleh penerbit Indonesia, PT Sarinande Films, ke layar perak pada 1972, dibawah arahan Turino Djunaidy, dengan tajuk 'Intan Berduri'. Jangan tak tahu P. Ramlee pernah melakonkan adaptasi drama Intan (1971) dan Rantau Selamat (1972), kedua-duanya karya Abdullah Hussain, di kaca TV satu waktu dulu.(1)  

Dalam Facebook di bawah kumpulan Kelab Filem & Muzik Melayu, Klasik, pentadbir kumpulan tersebut, Mohd Danial Abd Aziz (2) menaikkan pos seperti yang berikut:

NOVEL INTAN KARYA ABDULLAH HUSSAIN
“Hina besi kerana berkarat; hina manusia kerana melarat.”
Peranan individu yang bernama Abdullah Hussain ini dalam perkembangan filem Melayu klasik tidak dapat kita nafikan. Sejak awal tahun 1950-an lagi, beliau telah banyak terlibat dengan dunia seni lakon melalui penulisannya.

Salah satu novel karangan beliau, INTAN telah diangkat sebagai drama televisyen pada tahun 1970. Novel INTAN pertama kali diterbitkan oleh Penerbitan Angkatan Baru pada tahun yang sama.

Drama adaptasi novel INTAN ini dibintangi oleh P. Ramlee, Fazliyaton, Ebby Saifullah, A.R. Tompel, Mahmud Jun, Mariani, A.K. Jailani, Noor K.K, Leng Hussein dan lain-lain.
Skrip drama ini ditulis dan diolah oleh Abdullah Hussain sendiri. P. Ramlee bertindak sebagai penggubah lagu untuk drama terbitan RTM ini.
Dua tahun kemudian, syarikat penerbitan Sarinande Films dari Indonesia telah mengadaptasi novel ini ke layar perak dengan judul INTAN BERDURI (1972). Filem tersebut dibintangi oleh Benyamin S., Rima Melati, Farouk Afero, Mansjur Sjah dan lain-lain.
Pada tahun 1973, novel INTAN telah diulang cetak oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Pustaka Jaya juga telah mendapat hak pengedaran novel ini untuk pasaran Indonesia pada tahun 1982.

Persoalan ini menariknya, mendapat perhatian Dewan Bahasa dan Pustaka apabila baru-baru ini, tersiar video berkenaan novel Sasterawan Negara ini yang diadaptasi pada tahun 1973, 100 Tahun Abdullah Hussain.

Bahan pertama yang saya temui dalam perjalanan kajian ini adalah daripada buku katalog filem Indonesia yang dihadiahkan oleh Amir Muhammad kepada saya, Katalog Film Indonesia 1926-2005. Saya meneliti kandungan entri Intan Berduri (1972) (3), seperti yang berikut:Tercatat di situ, Turino Djunaidy selaku pengarah filem berdurasi 102 minit terbitan 1972 ini (dan memasuki Festival Film Indonesia 1973, merangkul Anugerah Citra bagi kedua-dua teraju utamanya, Benyamin S dan Rima Melati) ditulis lakon layarnya oleh Turino Djunaidy sendiri, dengan cerita (asal) oleh Abdullah Hussain. Setakat ini, hal ini benar pada ketiga-tiga makluman di atas. Malah, Abdullah Hussain (2004) sendiri mencatatnya dalam siri memoir Perjalanannya, "... Turino Junaidy, pengarah dan penerbit filem yang pernah menerbitkan filem Intan Berduri, yang diangkat daripada novel Intan karya saya ..." (4). Namun begitu, terdapat paradoks di sini. Filem Indonesia yang "mengadaptasi" karya Abdullah Hussain itu terbit pada tahun 1972. Novel Intan Abdullah terbit pertama kalinya pada tahun 1973. Kemungkinan di sini mungkin diandaikan bahawa Abdullah pernah berkongsikan manuskrip novel tersebut kepada Turino sewaktu mereka bertemu, atau memang terdapat sumber terbitan Intan yang jauh lebih awal dari tahun 1972 sebagai bahan adaptasi lakon layar yang akan dihasilkan oleh Turino. Paradoks ini bertambah apabila kita teliti tulisan Jiwa Rasa di atas tentang drama TV RTM Intan yang tersiar pada tahun 1970 (Jiwa Rasa tersalah catat di sini, kerana apabila kita rujuk pada pautan judul drama tersebut, kita akan dibawa pada maklumat dalam The P Ramlee Cyber Museum yang menyatakan bahawa terbitan drama tersebut adalah pada tahun 1970, bukan 1971. Hal ini turut disahkan oleh entri tulisan Facebook Mohd Danial.), juga tulisan Mohd Danial bahawa terdapat terbitan novel Intan yang lebih awal daripada Dewan Bahasa dan Pustaka (1973), iaitu pada tahun sama drama RTM itu ditayangkan. Jadi terdapat dua persoalan di sini, (1) sumber asal yang mana datang dahulu, teks drama RTM tersebut atau teks novel pada tahun yang sama? dan (2) lakon layar adaptasi Turino Djunaidy bersumberkan yang mana?

Apabila saya menekuni senarai karya Abdullah Hussain dalam laman rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka (5), saya menemui, sekali lagi paradoks tersebut, tahun terbitan novel Intan adalah pada tahun 1973, malah Penerbitan Angkatan Baru hanya menyenaraikan novel Amin Pemuda Desa (1947) dan Janganlah Jangan (1964). Begitu juga dengan kajian-pendahuluan Talib Samat (2000) (6) yang menyenaraikan novel Intan sebagai terbit tahun 1973. Menariknya, dalam buku ini yang mengumpul kesemua karya Abdullah sebagai fragmen-fragmen, mempamerkan skrip drama pentas "Intan" pada halaman 219 hingga 247: Skrip drama pentas "Intan" ini juga dikaji oleh Abdul Rahman Napiah (Mana Sikana) dalam "Intan Karya Abdullah Hussain: Satu Huraian Teori Teksdealisme" (7) yang juga menyenaraikan novel Intan terbit pada tahun 1973 (2008: 377) dan karya skrip drama pentas "Intan" didapati daripada antologi skrip drama bersama, Di Atas Pentas (2008: 380) yang terbit pada tahun 1984. Apabila saya menyelidik katalog pustaka paling tuntas di internet, WorldCat, saya masih menemui bahawa novel Intan paling awal terbit pada tahun 1973, dengan judul Intan: Batu yang Elok Warnanya.

Mungkin untuk membuka kekusutan ini, saya perlu kembali membelek catatan Abdullah Hussain sendiri dalam siri memoirnya, tentang pengalamannya menemui Turino dan bagaimana proses adaptasi kepada filem komedi Indonesia itu berlaku, serta menemui pengalaman Abdullah bersama P. Ramlee dan Zainuddin Nordin apabila drama RTM tersebut "dipentaskan" atau dirakamkan. Saya menemui hal ini dalam memoir Perjalanan Mencari Bahasa (2001) yang mana Abdullah mencatatkan bagaimana beliau menemui Turino dan bagaimana filem itu muncul:


Perkenalan saya dengan Turino Djunaidy terjadi ketika Indonesia mengadakan Festival Filem di Kuala Lumpur beberapa tahun sesudah konfrontasi. ... Perkenalan pertama saya dengan Turino berlanjutan dan mejadi lebih akrab apabila dia datang ke Kuala Lumpur membawa filem Kabut Bulan Madu yang sebahagian kecil lokasi filem itu dibuat di Kuala Lumpur. Filem itu telah ditayangkan oleh PERFIMA di Auditorium MARA dengan mendapat sambutan yang hebat. ... Semasa dia berulang-alik dari Kuala Lumpur-Jakarta itulah, pada suatu hari saya menerima panggilan telefon daripadanya yang meminta saya datang ke hotel penginapannya tidak jauh dari DBP. Selalunya apabila kami bertemu, dia akan bertanya tentang novel dan cerita pendek yang telah saya tulis. Saya lalu menyebut judulnya satu per satu, jikalau ada antara judul itu yang menarik minatnya, maka dia akan menyuruh saya menceritakan isinnya sepintas lalu. Pada pertemuan ini saya telah menyebut beberapa judul termasuklah 'Intan' yang baru dijadikan drama oleh TV Malaysia untuk tayangan hari raya yang baru lalu.
     "Cuba ceritakan sedikit isinya," katanya.
     Saya sebenarnya bercadang mahu menulis kisah itu dalam bentuk novel dan dalam kepala telah pun ada rangkanya berdasarkan drama TV tersebut.
     "Itu cerita saya mau," katanya sebaik sahaja saya selesai bercerita.
     "Tapi saya belum tulis lagi, hanya baru ada rangkanya sahaja dalam kepala."
     "Tidak apa. Buatkan sahaja skrip filem berdasarkan drama itu."
     "Saya tidak ada masa. untuk membuat skrip filem," kata saya apabila dia mendesak saya menulisnya sebelum pulang ke Jakarta. "Saya hanya boleh tulis sinopsisnya saja."
     Sinopsis itu telah saya serahkan kepadanya sebelum dia pulang dan berjanji akan menjadikan skrip filem.
     Tidak sampai dua bulan, saya mendapat kiriman keratan surat khabar dari Jakarta yang membuat resensi tentang filem Intan Berduri. (8)

Catatan yang diberikan oleh Abdullah Hussain ini SANGAT JELAS, membina kronologi bagaimaan proses karya "Intan" itu disampaikan kepada Turino Djunaidy, yang kemudiannya menjadi filem. Perhatikan, Abdullah sengaja menggunakan tanda petik ' ' untuk merujuk Intan yang berada di dalam kepalanya, sebuah karya "yang baru dijadikan drama oleh TV Malaysia" yakni RTM. Tanda petik ini bukan sahaja memaparkan ianya berbentuk skrip drama (selalunya, kita kalangan editor menggunakan gaya tanda petik "begini" untuk menunjukkan karya itu sebuah skrip atau manuskrip yang belum diterbit-cetak) ataupun suatu idea yang belum tuntas terbentuk cetak sebuah buku, Malah, boleh diikuti dalam perbualan antara Abdullah dengan Turino bahawa bahan skrip drama pentas itu, yang baru dijadikan drama oleh TV Malaysia, telah diceritakan kepada Turino, lalu Turino memintanya, lalu Abdullah tahu tidak sempat menjadikannya novel lagi "hanya baru ada rangkanya sahaja dalam kepala" tetapi Turino memohon Abdullah dijadikan "skrip filem berdasarkan drama itu", yang Abdullah hanya sempat melahirkan "sinopsis" sahaja yang kemudian sinopsis itulah yang digunakan oleh Turino sebagai sumber lakon layar kemudian filem Intan Berduri yang terbit pada tahun 1972. Drama Intan terbitan RTM dimaklumkan oleh Abdullah di sini, tersiar pada Hari Raya Aidilfitri 1970 "tayangan hari raya yang baru lalu", iaitu pada Disember 1970 (bersamaan dengan bulan Syawal 1390). Kita andaikan bahawa pertemuan ini berlaku kemungkinan pada akhir tahun 1971 atau tahun 1972, kerana "tidak sampai dua bulan" pertemuan Abdullah dengan Turino, filem Intan Berduri telah pun siap dan ditayangkan, malah sempat diresensikan untuk tatapan Abdullah balik di Malaysia. Pada masa ini (1971-1972), jelasnya novel itu masih "dalam kepala" Abdullah Hussain. Mungkin beliau sudah pun memulakannya, dan manuskrip itu berkemungkinan selesai ditulis pada tahun 1971/1972, tetapi ia terbit pada tahun 1973, setahun setelah Intan Berduri ditayangkan di seluruh Indonesia. Walaupun mungkin kita boleh masih memperakui menurut tulisan Mohd Danial (2017), mungkin ada sebuah novel Intan sebelum terbitan 1973 dengan DBP, tetapi novel tersebut tidak mungkin terbit pada tahun 1970, memandangkan perbualan yang berlaku antara Abdullah dengan Turino ini berlangsung pada tahun 1971/1972 apabila Turino hanya mengambil masa dua bulan untuk menyiapkan filem tersebut daripada "cerita/sinopsis" Abdullah.

Sebelum itu lagi, elok kita teliti bagaimana Intan dicanai daripada pemikiran Abdullah Hussain, memandangkan kemungkinan ada yang menyatakan, terdapat karya asal yang mungkin terbit lebih awal daripada drama pentas/televisyen RTM pada tahun 1970 tersebut. Mengikut Perjalalan Mencari Bahasa, senario berlaku pada waktu Abdullah Hussain diminta untuk mengadaptasi novelnya, Rantau Selamat (1965) kepada skrip drama TV, namun terdapat kegendalaan, dan Zainuddin Nordin selaku penerbit PERFIMA meminta sesuatu daripada Abdullah:

Sekali lagi Zainnuddin menghadapi satu masalah lain pula. Menurut ceritanya, dalam satu mesyuarat mingguan (masa itu bulan puasa) menteri telah meminta supaya pada hari raya nanti RTM dapat menayangkan satu drama sebaik-baiknya drama komedi yang sesuai untuk hari raya. Pilihan menerbitkan drama itu telah jatuh ke pundak Zainuddin. Menteri mahu melihat kebolehannya sebagai seorang penerbit yang termuda yang baru mendapat latihan di luar negara. Sebenarnya tugas yang diberikan kepada Zainuddin ini ada kaitannya dengan drama Rantau Selamat. Sebagai anak muda yang ghairah mahu membuktikan keupayaannya, dia tidak menolak tugas yang diberikan kepadanya. Zainuddin terima. Petang itu dia datang ke rumah saya.
     "Encik Lah," katanya, "tolong tulis satu skrip drama komedi untuk hari raya."
     [...]
     Sebaik sahaja pulang dari kerja pada tengah hari Sabtu, saya mulai menurunkan fail-fail guntingan surat khabar dari dalam almari. Saya teliti satu per satu dan terjumpa berita tentang Rasul Muhammad seorang petani di Madya Pradesh, India menemui intan daripada sawah yang disewanya. ... Sepuluh tahun kemudian ada ekoran daripada berita tersebut, Rasul Muhammad menyesal mendapat intan itu kerana dia sekarang telah dikelilingi hutang. ...
     Setelah mendapat dua berita itu, pada malamnya saya menyuruh isteri dan anak-anak saya tidur lebih awal kerana saya mahu bekerja. Mulai jam sembilan, saya pun mengetuk mesin tulis. Saya tambah dengan plot tentang cerita intan juga yang saya dengar daripada datuk saya di kampung waktu kecil-kecil dahulu dan berita tentang seorang penoreh getah kena loteri di sebuah pekan di Pahang. Kira-kira jam 5.00 pagi siaplah sebuah skrip drama komedi yang saya beri judul Intan. Saya hantar skrip itu ke rumah Zainuddin dengan memasukkannya ke bawah pintu rumahnya. Saya pun balik dan bercadang mahu tidur sesudah solat subuh. Tetapi sebaik sahaja memberi salam, terdengar suara orang memanggil di luar pagar, Melihat saya keluar dia terus berkata, "Skrip ini baik sekali. Saya suka. Boleh saya masuk, kita bincang sebentar?" (9)

Catatan Abdullah jelas di sini, bahawa, skrip yang ditulis inilah karya asli yang merupakan "punca asas" novel Intan, yakni sebuah skrip drama televisyen. Skrip drama komedi ini yang ditulis sebelum hari raya, sewaktu Ramadan (Oktober/November 1970) mengambil beberapa sumber idea, keratan akhbar tentang seorang lelaki India menemui intan di sawahnya, kisah datuknya dan seorang penoreh yang menang loteri. Setelah didramakan pada hari raya 1970 (kisah selanjutnya, Abdullah menceritakan, babak demi babak bagaimana dengan keadaan yang terdesak bulan Ramadan itu, drama itu dirakam untuk tayangan hari raya), skrip drama inilah, yang dijelmakan sebagai drama komedi di RTM pada hari raya 1970 yang dijadikan sumber novel yang hendak disiapkan (1973), sumber skrip drama pentas, yang kemudian diterbitkan dalam antologi Di Atas Pentas (1984), sinopsis dan cerita asal untuk diadaptasi oleh Turino Djunaidy menjadi filem komedi Intan Berduri (1972). Kenyataan daripada Abdullah ini juga menolak mana-mana andaian bahawa terdapat sebuah cerpen atau novel awal yang melahirkan "adaptasi drama TV" Intan. Apa-apa pun, hal ini menampilkan betapa versatil juga kentalnya Abdullah Hussain yang merupakan, antara pengkarya Malaysia yang berjaya melihat karya aslinya, diadaptasi kepada pelbagai bentuk medium (televisyen-novel-filem-teater) sehingga diterima secara serantau (malah melalui transnasionalisme), sesuatu yang saya kira, jarang-jarang lagi berlaku dalam karya penulis kita, baik dahulu mahupun sekarang.Nota Hujung
1. Jiwa Rasa, "Intan (1973), Abdullah Hussain" dlm. Ulas.Buku, 4 Januari 2009, http://ulasbuku.blogspot.com/2009/01/intan-1973-abdullah-hussain.html.

2. Mohd Danial Abd Aziz, "Novel Intan Karya Abdullah Hussain" dlm. Facebook, 20 Oktober 2017,  https://www.facebook.com/groups/618366794950888/permalink/1474080256046200/.

3. JB Kristanto, 2005. Katalog Film Indonesia 1926-2006. Jakarta: Penerbit Nalar dan Fakultas Film dan Televisi, Institut Kesenian Jakarta, Sinematik Indonesia.

4. Abdullah Hussain, 2004. Perjalanan Mencari Diri. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 103.

5. "Abdullah Hussain - Sasterawan Negara Ke-8 (1996)" dlm. Klik Web DBP, http://klikweb.dbp.my/wordpress/?p=4792.

6. Edisi Khas Sasterawan Negara: Pertemuan Abadi Koleksi Terpilih Abdullah Hussain, 2005. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. xi. 

7. Abdul Rahman Napiah, 2008. "Intan Karya Abdullah Hussain: Satu Huraian Teori Teksdealisme"  dlm. Zeti Aktar Jaffar (peny.). Abdullah Hussain dalam Esei dan Kritikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 239-250. 

8. Abdullah Hussain, 2001. Perjalanan Mencari Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 347-349.

9. Abdullah Hussain, 2001. Perjalanan Mencari Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 300-302.